Изпълнението на проект по схема Помощ в дома на ОПРЧР - 21.08.2013

Печат
Публикуване

Продължава изпълнението на проект

„Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

През месец октомври 2013 година Община Долни Дъбник беше уведомена за положителна техническа и финансова верификация на Искане за Междинно плащане №1 по Проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”. Проектътсе изпълнява съгласно сключен договор № BG051PO001-5.1.04-0029-С0001между Община Долни Дъбник и Агенция за социално подпомагане, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.1.04„ПОМОЩ В ДОМА”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е на обща стойност 219 509,62 лв. и се изпълнява в периода 01.02.2013 – 31.05.2014 година. Искането за междинно плащане беше внесено на 05.08.2013 год. и в него са включени разходи по проекта от неговото стартиране през месец февруари, до края на месец юли тази година. Верифицираните разходи са на стойност 44 345, 79 лв.